ווטסאפ - 050-8893750

תקנון מאנקיס

תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות: אזור המנויים – באתר הלימדה של Monkeys דרך מערכת HEROKU– גרסת תקנון 12112021

באתר  Monkeys אזורים שונים:

א.      אזור הפתוח לשימוש המשתמשים ללא צורך בתשלום (להלן: "האתר הפתוח"): בכתובת monkeys.co.il

ב.       אזור המיועד למנויים בלבד שביצעו תשלום או העבירו כסף שאושר על ידי מאנקיס (להלן: "אזור המנויים" או "מאנקיס פרימיום", המופעל על ידי אתר HEROKU/הירוקו בבעלות SALESFORCE).

ג.       אזור הקבצים המיועד למינויים שביצעו תשלום ולמשתמשים חינמיים.

להלן תנאי השימוש באזור המנויים של אתר Monkeys ובכל האזורים החינמיים (מלבד סעיפים שקשורים לתשלום בכל הנוגע לאזור החינם), שמטרתם להסדיר את היחסים בין חברת MONKEYS (ע.מ/ח.פ. 06676208-9) מרחוב ויצמן , נתניה (להלן: Monkeys ,)בעלת האתר, לבין

המשתמש והם מתייחסים לכל מרכיבי אזור המנויים, לרבות התכנים והמידע בו ואינם חלים על אתר/ים אחר/ים אף אם באתר זה היה קישור/ים לאתר/ים אלו.

.

כללי

כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

* מובהר כי עצם כניסה ושימוש באתר, מהווה מתן הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש, בלא יוצא מן הכלל, גם אם המבקר לא עיין בהם כלל או עיין בחלק מהתקנון בלבד.

Monkeys * שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

השימוש באזור המנויים באתר מותנה בתשלום מראש של דמי מנוי ורישום דרך חשבון גוגל או חשבון מייל שמערכת הירוקו או מאנקיס מאשרת והינו פעיל כנדרש להלן ו/או בדפי הרישום לאזור המנויים.

השימוש באתר ובתכניו כפוף להוראות תקנון זה. יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או צפייה בתכנים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון.

חלק מהמנחים אינם עובדי חברת MONKEYS והחברה איננה לוקחת אחריות על כל התקשרות או אינטראקציה בין המנחה למשתמש שרכש קורס באמצעות האתר.

לתשומת לב המנחים והמשתמשים:

תקנון זה נועד למשתמש הרוכש קורסים לצפייה באתר. במידה ואתם משמשים כמנחים באתר MONKEYS עליכם לקרוא בעיון את תקנון המנחים באתר כולל נספחיו.

חוקי הרשיון/ רישיון השימוש

בכפוף לתנאי שימוש אילו, מעניקה Monkeys למשתמש זכות להשתמש באתר מאנקיס פרימיום שמופעל על ידי הירוקו באופן אישי ובלתי ניתן להעברה באזור המנויים והמשתמש מתחייב לא להעביר לאדם אחר /משתמש אחר את פרטי ההתחברות האישיים שלו.

Monkeys רשאית לערוך כל שינוי באזור המנויים, עפ"י שיקול דעתה, לרבות ומבלי להמעיט, הסרת ו/או הוספת ו/או שינוי תכנים ו/או מידע ו/או עיצובים ו/או כל שינוי אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן הודעה כלשהי או הסכמת המשתמש.

בנוסף לא יינתן כניסה מאותו משתמש מעבר ל2 כתובות  IP  שונות בו זמנית או ממיקומים שונים ממדינות שונות והפרה זו יכולה לגרום לביטול המנוי של המשתמש או הקפאה של המשתמש למשך שבוע ימים ללא יכולת לדרוש החזר כספי.

רכישת מנוי לאזור מנויים (הירוקו) וביטולו

MONKEYS מאפשרת למשתמשים לרכוש קורסים לצפייה מקוונת, במחירים שונים, למשך תקופות זמן שונות עד 12 חודשים והתקנות והתקנון למנויים מתייחס למנוי באתר 2monkeys.co.il.

 השימוש בשירותי אזור המנויים כרוך בתשלום מראש של דמי מנוי (על ידי מערכת הירוקו).

מובהר כי סעיף "הוספת סרטונים חדשים כל שבוע" יכול להיות מומר על ידי מאנקיס ל5 סרטונים בחודש או 60 סרטונים חדשים בשנה שיתווספו למאנקיס פרימיום (ונחשבים חדשים ככאלו שלא היו קיימים קודם באתר 2monkeys.co.il)

תשלום דמי מנוי מאפשר שימוש אישי שאינו ניתן להעברה והוא מקנה למנוי זכות שימוש, לא בלעדית, בשירותי אזור המנויים. מובהר כי אין ברכישת מנוי כדי להקנות למנוי זכויות כלשהן באתר ו/או במרכיב כלשהו בו או כל זכות אחרת למעט זכות השימוש באזור המנויים כפי שהוא וחשוב להבהיר שאינו כולל ייעוץ אישי בווטסאפ/טלפון על ידי מרצי מאנקיס באשר הם אלא רק הרשאה לצפות בסרטוני מאנקיס פרימיום באופן חופשי (כאשר השרת באוויר).

מובהר כי לא ניתנת למשתמש זכות להעתיק ו/או להפיץ ו/או להעביר ו/או למכור ו/או לעשות שימוש אחר כלשהו אלא שימוש אישי בלבד של המנוי בתכנים ו/או במרכיבים ו/או במידע שבאתר וכך גם בקבצי הPDF, DOCX וקבצים מגוגל דרייב שקייימים במערכת.

בעת הצטרפות כמנוי ומתן הרשאת חיוב בכרטיס האשראי לצורך כך, נותן בעל הכרטיס הרשאה בלתי חוזרת ל Monkeys ו/או מי מטעמה לחייב את כרטיסו בדמי המנוי כפי שהוסכמו מראש בין הצדדים – במידה ונבחר מנוי חודשי מתחדש ,

באמצעות מנגנון הרישום באזור המנויים ותנאי שימוש אילו בלבד.

קבלה כנגד תשלום בפועל תונפק אוטומטית ותישלח לכתובת האימייל של הלקוח עד שבוע מרכישת המנוי (לאחר אישור התשלום).

ביאור למסלולי המנויים באזור המנויים ודרך ביטול מנוי:

מנוי רב חודשי (שיכול להתחדש אם המנוי חפץ בכך על ידי הרשמה מחדש לאחר סיום המנוי הנוכחי)

במידה והמנוי רוצה החזר כספי על על המנוי… מאנקיס תחזיר בהתאם לכמות הימים שעברו ממועד בקשת הביטול לפי מחירו של מנוי שבועי (100 שח כולל מע"מ למנוי שבועי {7 ימים} ) במידה והזמן שעבר עולה על המחיר של כמות המנויים השבועיים שהמשתמש צרך מאנקיס תראה את עצמה פתורה מהחזר וגם תוותר למשתמש על הכסף שנצבר על המנוי השבועי.

ככל שנעשית פניית ביטול מנוי על ידי המשתמש, מתבקש המשתמש לשמור תיעוד בכתב של הפנייה האמור מועד ביצועה. מובהר כי התיעוד כפי שתועד במערכות החברה ו/או מי מטעמה בנוגע למועד פניית המנוי לצורך ביטולו, הוא בלבד שיקבע ויהיה תקף לכל דבר ועניין.

ככל שלקוח ביטל את העסקה בתוך 14 יום כספו יוחזר לו בהפחתת %5 דמי ביטול ופחות ימי המנוי ביחס לכמות הימים שבהם היה מנוי בפועל (לפני מנוי שבועי שמחירו 100 שח לכל 7 ימי מנוי באתר מאנקיס)  י (יירשם שחודש ייחשב כ 30 יום , כלומר 6 חודשים ייחשבו כ 180 יום).


ביטול מנוי ייעשה בתוך 7  ימי עסקים ממועד קבלת הודעת המנוי בפועל אצל החברה )להלן: "מועד הביטול"(.

לבקשת המשתמש, Monkeys תעשה כמיטב יכולתה לסיים את המנוי ואת החיוב לו במועד בו נתבקשה

לעשות כן ע"י המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש, אולם מובהר שככל ותקלה כלשהי תגרום לאי הפסקת המנוי

במועד המבוקש הדבר לא ייחשב כהפרה מצד Monkeys .במקרה של תקלה כאמור במועד סיום המנוי והחיוב הכרוך בו, מתבקש המשתמש להפנות את תשומת לב Monkeys בהקדם האפשרי לקיום התקלה וMonkeys תפעל כמיטב יכולה ובהקדם האפשרי לתיקונה אך תלוי במערכת רב מסר שמפעילה את אתר הירוקו.

ככל שבידי המשתמש או בידי Monkeys תיעוד בכתב

לבקשת המנוי לביטול או סיום מנוי שנתקבלה בחברה כנדרש בתנאי שימוש אילו, התיעוד האמור בלבד יהווההוכחה לאימות מועד בקשת הלקוח לביטול המנוי. בהיעדר תיעוד כאמור תפעל החברה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ולמשתמש לא תהא טענה, דרישה או תביעה בשל כך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

תקופת התנסות חינם

Monkeys שומרת לעצמה את הזכות לפתוח מעת לעת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמלא, את אזור המנויים (או חלקים ממנו) לכלל הציבור או לציבור מסוים, וזאת למשך תקופת התנסות (לא מוגדר) ללא תשלום או בתשלום מופחת, ולמנוי לאתהייה טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי Monkeys ו/או מי מטעמה בשל כך.

העלאת חומרים על ידי המשתמש

חל איסור מוחלט להעלות לאתר תכנים שיש בהם שידול לבצע הימורים, שידול לפריצה למחשבים, גנבת פרטי משתמשים או זהויות, גניבת פרטי תשלום, השתלטות על מחשבים או מכשירים, פריצה לחשבונות מכל סוג לרבות דוא"ל, בנקים, רשתות חברתיות, ועוד לרבות פעולות האקינג מכל סוג שיש בהם אופי פוגעני, זדוני או פלילי. MONKEYS רשאית באופן בלעדי וחד-צדדי להסיר לאלתר את תכני הקורס והמידע, למנוע את כניסת המשתמש לאתר ואף לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק ממשתמש שיעביר תכנים פוגעניים. המשתמש ישפה את החברה במידה ותוגש נגדה תביעה בגין תכנים פוגעניים.

על התכנים והמשובים המועלים על ידי המשתמש להיות בעלי שפה נאותה וראויה ובעלי אופי מקצועי. חל איסור מוחלט להעלות תוכן העשוי להיחשב פוגעני, מעליב, משמיץ, בעל אופי מיני, אלים, גזעני, אנטישמי או פוליטי.  אסור לעשות שימוש בשפה גסה, או שיש בה רמיזה להסתה או לפרסם כל מידע פרטי של אדם אחר ללא רשותו בכתב. במידה וידווח לחברה שהועלתה תגובה בעל תוכן פוגעני או שאינו הולם וראוי, החברה רשאית להחליט באופן בלעדי וחד-צדדי על הסרתם לאלתר.

במידה ותועבר לאתר תלונה לגבי איכות התכנים ורמתם, לרבות תלונות בנוגע לשינויים בעולם הטכנולוגיה של תחום הקורס, תעביר MONKEYS את הטיפול בתלונה למנחה. החברה לא תישא בעלות כלשהי או בהוצאות כלשהן בגין תביעה כנגד תכנים לא ראויים.

הורדות וזכויות יוצרים באתר Monkeys או קורס מאנקיס פרימיום המופעל במערכת הירוקו

מובהר כי חל איסור מוחלט להעתקה ו/או הורדת תוכן כלשהו מהאתר, ובהתאם אין לראות ברכישת מנוי כהרשאה ו/או כעסקה המתירה העתקה ו/או הורדת תוכן כלשהו מהאתר וכמובן אין לשתף בחשבון המנוי יותר ממשתמש אחד .

הפסקת פעילות האתר ו/או אזור המנויים בו / אחריות מאנקיס במתקפת סייבר

MONKEYS רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את המבנה שלה, המראה שלה וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

פעולות תחזוקה: מפעם לפעם יתבצעו באתר פעילויות שדרוג ותחזוקה, בין על-ידי החברה ובין על-ידי צדדים שלישיים. לצורך כך יתכן והמערכת לא תהיה זמינה לשימוש או צפייה. ככל שיהיה בידיה, תעשה MONKEYS כל מאמץ ליידע מראש לגבי זמני פעילויות אלו ולבצען בזמנים בהם השימוש במערכת פחות. MONKEYS אינה אחראית לכל נזק שיגרם למשתמש בגין עיכובים באי – זמינות חומרים באותה העת.

רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. אלא אם הוכיח המשתמש אחרת, כל הזמנת תכנים לפי פרטי הזיהוי של המשתמש תיחשב כנעשתה על-ידי המשתמש עצמו.

מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי-המשפט המוסמכים בעיר נתניה ובמחוזה, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

נחזור ונדגיש שהחברה רשאית לעדכן תקנון זה מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

יובהר, כי החברה אינה נושאת באחריות בגין פעולות שבוצעו באופן בלתי חוקי בחשבונכם ואינם תוצאה של פרצה באבטחת המידע שבאחריותה או פריצה במערכות הירוקו שמפעילות את הקורסים והשרתים של חברת מאנקיס.

המידע הנשמר במערכת המנויים בתשלום הוא באחריות חברת רב מס ר בלבד וכמובן מאנקיס וחברת רב מס ר יעשו ככל שהם יכולים לשמור על פרטיות ואבטחת מידע המשתמשים

מתן תגובות לMonkeys

Monkeys תשמח לקבל תגובות משתמשי אזור המנויים.

למרות האמור, אין להציע הצעות תוכן כלשהן או להעביר חומרים כלשהם לMonkeys באמצעות האתר, וזאת כדי למנוע אי הבנות, טענות או דרישות מצד המציע, כגון טענה לכך שרעיון, הצעה, שם, עיצוב או כל הצעה / חומר אחרים שהועברו לMonkeys בניגוד לאמור, עלול לדעת המציע להיות דומה לרעיון, תוכן, עיצוב, שם,דמות וכיו"ב שMonkeys מפתחת ו/או עשויה לפתח ו/או עושה ו/או תעשה בו שימוש. לפיכך, מודגש כי איןלשלוח אלינו הצעה, רעיון, קונספט, שמות, עיצובים, דמויות וכיו"ב. ככל שבניגוד לאמור איזה מאילו ישלח אויועלה לאתר, לא יבוא השולח ו/או כל מי מטעמו בטענה, דרישה, תביעה כלשהי כלפי Monkeys ו/או מי

מטעמה בשל שימוש כלשהו שלדעת השולח נעשה בו או בדומה לו ע"י Monkeys ו/או מי מטעמה וזאת אף מבלי שתחול על Monkeys חובת הוכחה כלשהי שלא עשתה שימוש בחומר שהועבר אליה בניגוד לאמור.

הגבלת השימוש/ קניין רוחני

מובהר כי האתר ואזור המנויים בו נועד אך ורק לשימוש אישי ופרטי של המשתמש או המנוי וחל איסור

. זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו והן בנוגע לתכנים הנמכרים באתר, והן באשר לנגן הייעודי המאפשר צפייה בתכנים, הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או מצויים ברשותה באמצעות רישיון כדין. אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה ו/או בקוד האתר ו/או בתכנים. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרות, ו/או להקצות ו/או  למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת, ללא הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

יובהר, כי הקניין הרוחני של כל פריט תוכן אינו שייך בהכרח לחברה אלא נתון לעיתים לשימושה המסחרי בדרך של רישיון כדין. החברה רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.

פרסומת המוצגת באתר, אם וככל שמוצגת, הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש.

משתמשים רשאים להעביר לחברה הצעות, רעיונות והמלצות לגבי קורסים חדשים, שירותים חדשים, פרסומים, שיפורים טכנולוגיים ועוד (להלן: "רעיונות משתמש"). אין להעביר הצעות אלו דרך גורם שלישי, דרך שירותי ההתקשרות או האימיילים של החברה. המשתמשים מסכימים שעם העברת ההצעה, הרעיון או ההמלצה הם מעניקים אותה לחברה ונותנים לה הרשאה להשתמש בה בלי שיוכלו לדרוש על כך זכויות יוצרים, לא תהיה להם בלעדיות עליה ולא יוכלו לדרוש תשלום בעבורה או בגין רווחים שיינתנו לחברה בעקבות השימוש בהמלצה. כמו כן, אין החברה מחויבת להשתמש בהמלצות, הצעות או רעיונות שיועברו אליה על ידי משתמשים.

השם "MONKEYS" וסימני המסחר של MONKEYS (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת מהחברה בכתב ומראש.

מסירת מידע לצד שלישי

Monkeys לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים

המפורטים להלן:

במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין Monkeys שתחייב חשיפת המידע האמור;

אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין ו/או בניגוד לתנאי שימוש אילו;

אם יתקבל צו בכתב מטעם רשות המוסמכת עפ"י דין לדרישה וקבלת של המידע האמור;

אם החברה תמכור או תעביר באופן כלשהו את פעילות האתר ו/או אזור המנויים לגורם שאינו החברה, וכן

ככל שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר ו/או אזור המנויים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד

שגורם זה יקבל על עצמו את מלוא התחייבויות החברה כלפיך, כפי שהן באותה עת.

אבטחת מידע

החברה מיישמת מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת המידע ועושה כמיטב יכולתה כדי להגן על מערכותיה,

לרבות באמצעות צדדים שלישיים המתמחים בתחומים אילו. בעוד שמערכות ונהלים אלו מצמצמים

משמעותית את הסיכונים לפגיעה בלתי-מורשית במערכות החברה, לא ניתן להעניק בטחון מלא ומוחלט

מפני חדירה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

Cookies / הרשאה לשימוש בקוקיס על ידי מאנקיס

אתר מאנקיס משתמש בקוקיס השימוש ב- Cookies נעשה לצורך שיפור מהירות ויעילות השימוש באתר ובאזור המנויים ותכניו ובנוסף עוזרת למאנקיס להתמשש בשירותים צד שלישי של חברת META וחברת ALPHA BET וחברות נוספות לפי צורכיה למעקב (על פי חוקי מדינת ישראל) אחר המשתמש לפרסום עתידי בלבד בדפדפנים ואפליקציות השנונית.
 עצם השימוש באתר הינו מתן הרשאה בפועל ע"י המשתמש לשימוש ב – Cookies ,

מאנקיס תעשה את כל המאמצים שמידע אישי כלשהו של המשתמש לא ישמר בקוקיס עצמו
כמו כן המשתמש יכול בכל עת למחוק את ה Cookies מהמחשב שלו דרך הדפדפן , אך למאנקיס אין ידע מה קוקיס של צד שלישי מבצע ויש לעיין בתקנון האתרים הבאים לכך:
google, , רב מסר , facebook, meta.

פיצוי – שיפוי

המשתמש יפצה וישפה את Monkeys ,את מנהליה ו/או נושאי משרה בה ו/או בעלי מניותיה ו/או עובדיה ו/או סוכניה ו/או הבאים מכוחה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הוצאה, אובדן, הפסד או כל חיוב אחר בהם נשאה Monkeys ,לרבות שכ"ט עו"ד, ואשר נגרמו עקב מעשה או מחדל, במישרין או בעקיפין, של המשתמש, לבד או ביחד עם אחר/ים.

כמו כן מאנקיס אינה אחראית על מציאת עבודה למשתמשיה (החינמים או המשלמים) ורק נותנת תוכן ומידע (למנויי פרימיום בלבד שמשלמים) שנכון לתאריך 29 לדצמבר 2021 מתאים לשוק העבודה בהיי טק הישראלי (לאחר צפייה בכל סרטוני הערוץ והצלחה במשימה הבאה (צד לקוח + צד שרת).

בכל מקרה מאנקיס מודיעה שאינה יכולה להשיג עבודה בשביל הלקוח מכיוון שישנם משתנים רבים כגון יכולת התקשורת שלו בעת ראיון העבודה, הלחץ של התלמיד בעת מבחנים וכו'… אך מבטיחה שהחומר באתר נכון לדצמבר 2021 מייצג את רוב שוק העבודה בפיתוח FULLSTACK בישראל.

כפי שהוזכר בתקנות המשתמש מסכים שבכל מחלוקת משפטית מול חברת מאנקיס,  המחלוקת תיהיה בתחום בתי המשפט בנתניה ואזוריה בלבד (וייתכן והמיקום ישתנה על פי צורכי מאנקיס).


הגבלת אחריות/ העדר אחריות

Monkeys אינה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה בתכני האתר, או להמלצות המדווחות באתר.

כמו כן באתר החינמי של מאנקיס monkeys.co.il כל הסרטונים והתכנים אינה באחריותה … והמשתמש לא יוכל לטעון להטעיה או שימוש לא הוגן במידע.

MONKEYS בודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם הטכנית ועל איכות התוכן המופיע בהם. עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. משכך, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

לצד התכנים הנמכרים באתר, יתכן גם שיוצגו מדי פעם ופעם תכנים של מפרסמים (גופים מסחריים). MONKEYS אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגוף או המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת החברה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. הקושר עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום שירותי ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד; ואין החברה אחראית לתוצאות העסקה דנן.

פרטי התוכן המוצגים באתר או הצבת קישור על ידי החברה לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או מתן חסות של החברה לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים, והחלטתה לפרסמם אינה מטילה על החברה אחריות לתכנים שבהם, בכל דרך. באחריותו של המשתמש לווסת ולהגביל צפייה בתכנים מסוימים, לפי שיקול דעתו, מילדיו ובני ביתו.

החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר התכנים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי הרוכש.

מובהר בזה, כי Monkeys לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, ישיר ו/או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאזור המנויים, לאתר ו/או תכניו. למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י Monkeys תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים וMonkeys אינה ולא תהיה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים אילו ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים,

שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. Monkeys לא תישא באחריות כלשהי לתקלות, שיבושים, האטה, אי זמינות האתר במלואו או מרכיב כלשהו בו.

Monkeys תעשה כמיטב יכולתה להבטיח שימוש רציף ומלא באתר, אולם מובהר כי היא אינה מתחייבת כלפי המשתמש לזמינות ו/או תקינות האתר ו/או נגישות למידע באתר ו/או בחלק ממנו בכל עת וללא כל תקלות וכן לכך שבעת השימוש לא ייגרמו הפרעות או תקלות, בין אם מקורן בMonkeys או גורם אחר כלשהו.

לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם ו/או עלול להיגרם כתוצאה משימוש באזור המנויים אתר או כתוצאה מאי יכולת לעשות בו שימוש.

יש לשים לב ל2  הסעיפים הבאים:

השימוש באתר ובתכניו כפוף להוראות תקנון זה. יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או צפייה בתכנים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון.

אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים כדי להתאימו לשינויים באתר, לשינויים בחוקי האתר או לשינויים בדין הכללי. במידה ויבוצע שינוי למסמך מאנקיס תשתדל לעדכן את משתמשיה אך אינה מחוייבת לכך.

דילוג לתוכן